Informace o nové zákonné povinnosti - GDPR

Vážení klienti,
 
Blíží se termín účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zkráceně „GDPR“.
 
Jak jsme již před nějakou dobou avizovali, připravili jsme pro Vás naše klienty dokumenty, které zajistí
soulad s touto novou evropskou legislativou.
 
Společenství vlastníků či bytové družstvo je správcem osobních údajů svých členů. Pro svou činnost a
správu osobních údajů nepotřebuje souhlasy dotčených osob (pokud činnosti nepřekračují zákonem
daný rámec činnosti SVJ nebo BD). Nemá také povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních
údajů.
 
Společnost Bytasen spol. s r.o., jako váš smluvní správce pokrývá drtivou část operací s osobními
údaji, a proto vás ujišťujeme, že naše činnost je v souladu s nařízením GDPR. V nejbližší době od nás
obdržíte návrh dodatku ke stávající smlouvě, kde se k tomu zavazujeme.
 
Dále je výbor SVJ povinen:
  • jako správce osobních údajů informovat své členy případně další osoby o zpracování osobních údajů např. na webových stránkách, emailem, na nástěnce (oznámení pro vás můžeme zpracovat),
  • pokud pro zpracování osobních údajů využívá dodavatele, např. smluvního správce nemovitostí společnost BYTASEN, spol. s r.o., podepsat dodatek o zpracování osobních údajů dle nařízení o GDPR (návrh za společnost Bytasen zpracujeme),
  • uvést do souladu s nařízením EU procesy směřující k ochraně osobních údajů v rámci SVJ nebo BD a v případě kontroly tyto aktivity doložit. (Směrnici o ochraně osobních údajů a vzor záznamů o zpracování Vám můžeme zpracovat),
  • v případě zjištění porušení ochrany osobních údajů informovat úřad pro ochranu osobních údajů (postup bude upravovat směrnice).
Pokud máte zájem o výše uvedenou dokumentaci, která zajistí soulad s nařízením o GDPR v rámci
Vašeho Společenství vlastníků jednotek neváhejte se nám ozvat na email gdpr@bytasen.cz.Předchozí informace


Vážení klienti,
 
možná jste již slyšeli, že 25. května 2018 vstupuje v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů neboli GDPR platné pro celou Evropskou Unii. Nařízení nově upravuje zacházení s osobními
údaji, nahrazuje dosud platný zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
Toto Nařízení ukládá nové informační, evidenční a oznamovací povinnosti i pro Společenství vlastníků
jednotek a Bytová družstva jako zpracovatele osobních údajů.
 
Přestože půjde o nárůst administrativy a dalších povinností a hrozí nemalé pokuty, ubezpečujeme vás,
že není třeba se obávat. Společnost BYTASEN jako váš správce se na změny a povinnosti vyplývající
z této nové legislativy připravuje.
 
Pracujeme na přizpůsobení všech našich procesů tak, aby splňovaly požadavky nové legislativy.
Prvním, co od nás obdržíte, je návrh na uzavření dodatku ke stávající smlouvě, který nás zaváže
k plnění všech povinností dle GDPR v souvislosti s agendou, kterou pro vás vykonáváme.
Tím však není pokryta celá šíře zpracování osobních údajů v rámci SVJ nebo BD.
 
Členové výboru a předsedové také při své činnosti pracují s osobními údaji, a proto pracujeme i na
příručce a dokumentaci, která zajistí splnění povinností Nařízení i pro tuto část vaší agendy.
 
I když pro vás možná budou tyto řádky obtížně srozumitelné, není třeba se hlásit na drahá školení či
objednávat nákladné služby od různých poradců. Pokud bude ze strany našich klientů zájem,
uspořádáme seminář, kde se s problematikou ochrany osobních údajů v úzce specializované oblasti
SVJ a BD budete moci seznámit.
 
Další informace vám budeme dále zasílat či je můžete sledovat na našem webu.