Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).
 
 
I. Správce osobních údajů
 
BYTASEN spol. s r.o., Kotěrova 2037/1b, 613 00 BRNO, IČ: 606 99 132, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14498 (dále jen „BYTASEN“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 
II. Kategorie subjektů údajů
 • Kontaktní osoby subjektů, které se společností BYTASEN, spol. s r.o. uzavírají nebo uzavřely smlouvu správě domu a pozemku, zejména statutární orgány společenství vlastníků
 • Kontaktní osoby dodavatelů společnosti BYTASEN, spol. s r.o.

III. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu
 • údaje umožňující kontakt

IV. Účel a právní základ zpracování osobních údajů
 • Vedení evidence klientů na základě oprávněného zájmu spočívajícího v plnění smlouvy s osobou, se kterou společnost BYTASEN, spol. s r.o. uzavřela smlouvu správě domu a pozemku
 • Vedení evidence dodavatelů na základě oprávněného zájmu spočívajícího v plnění smlouvy s dodavatelem
 • Vedení spisové evidence na základě oprávněného zájmu spočívajícího ochraně práv společnosti BYTASEN, spol. s r.o.
 • Nabídka vlastních služeb společnosti BYTASEN, spol. s r.o. na základě opravného zájmu spočívajícího v propagaci vlastních produktů a služeb
 • Vedení vlastního účetnictví a daňové evidence na základě plnění zákonné povinnosti

V. Zdroje osobních údajů
 • Přímo od subjektů údajů – příkazní smlouva, korespondence
 • Veřejně přístupné rejstříky (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík)
   
VI. Doba zpracování osobních údajů
 • Pro účely vedení spisové evidence, evidence klientů a evidence dodavatelů: po dobu trvání příslušné smlouvy, a dále po dobu 4 let od jejího ukončení, pokud nenastane skutečnost stavící běh této lhůty (např. zahájení soudního řízení)
 • Pro plnění zákonných povinností: pod dobu 10 let o vystavení daňového dokladu
 • Pro nabídku vlastních služeb společnosti BYTASEN, spol. s r.o.: po dobu trvání smlouvy o správě domu a pozemku či závazků z ní plynoucích, a dále po dobu 3 měsíců od jejího ukončení

VII. Práva subjektů údajů
 
Máte právo:
 • žádat společnost BYTASEN, spol. s r.o. o přístup k osobním údajům, které o vás společnost BYTASEN, spol. s r.o. zpracovává, vč. poskytnutí jejich kopie;
 • žádat opravu osobních údajů, které jsou neaktuální či nepřesné;
 • vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu;
 • žádat omezení zpracování vašich údajů zejména po dobu vyřizování námitky či opravy;
 • žádat výmaz údajů, které jsou zpracovávány protiprávně

VIII. Uplatnění práv
 
Ohledně svých práv můžete společnost BYTASEN, spol. s r.o. kontaktovat na email gdpr@bytasen.cz nebo info@bytasen.cz.