Naše služby v oblasti správy nemovitostí

icon

Opravy, údržba a revize

 • udržujeme dům a společné prostory ve stavu způsobilém k řádnému užívání, zabezpečujeme údržbu a opravy domů a společných prostor
 • zajišťujeme revize, údržbu a opravy společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody, vzduchotechniky, výtahů, hromosvodů, společné televizní a rozhlasové antény a elektrických sdělovacích zařízení v domě, protipožární techniky, prádelen, hydrantů, hasicích přístrojů a jiných zařízení dle vyhlášek, dalších strojních či elektrických zařízení dle platných norem a příslušných zákonů
 • zpracováváme návrhy nutných oprav, rekonstrukcí a investic spravovaných objektů, zajišťujeme opravy, rekonstrukce a investice, včetně poptávek a výběrového řízení na dodavatele prací
 • zajišťujeme havarijní službu mimo pracovní hodiny správce, o sobotách, nedělích i svátcích

icon

Předpis a výběr stanovených plateb

 • předepisujeme měsíční platby jako zálohy na služby, fond oprav, či nájemné dle pokynů vlastníka
 • pečlivě vedeme evidenci došlých plateb, provádíme jejich vyhodnocení a informujeme o stavu formou pravidelných sestav dlužníků (tzv. saldo)
icon

Vyúčtování

 • provádíme pravidelné vyúčtování plateb za služby spojené s užíváním jednotky (vodné a stočné, dodávku tepla a teplé vody) a užíváním společných prostor (výtah, el. energie, úklid atd.)
 • dodržujeme zákonem a vlastníky stanovené termíny pro vyúčtování služeb
 • zajišťujeme vyplácení vyúčtovaných přeplatků a také vymáhání nedoplatků z vyúčtování plynoucích
icon

Dluhy

 • sledujeme platební kázeň formou pravidelných sestav dlužníků (tzv. saldo) a informujeme statutární orgány
 • upomínáme nedoplatky a dluhy váznoucí na jednotkách
 • pravidelně informujeme statutární orgán a dle jeho pokynů zasíláme předžalobní upomínky
 • zajišťujeme renomovaného a zkušeného advokáta v oblasti bytového práva, který Vás bude účinně zastupovat
 • připravujeme podklady pro soudní řízení
icon

Účetnictví

 • vedeme kompletní účetnictví pro spravované objekty a právnické osoby, dle platného zákona, vyhlášek a předpisů
 • přijímáme, kontrolujeme, zajišťujeme platby a evidujeme všechny účetní doklady související s poskytovanými službami a spravovanou nemovitostí, vše v součinnosti s vlastníkem
 • zpracujeme přehledy o hospodaření, evidence příjmů a výdajů
 • zpracujeme podklady pro daňová přiznání
 • zpracujme roční účetní závěrky a předkládáme je ke kontrole odpovědným zástupcům vlastníka
 • zajišťujeme uložení účetní závěrky ve smyslu zákona o účetnictví
 • vyhotovujeme roční vyúčtování fondu oprav
 • účetní doklady, účetní záznamy a účetní knihy, které se vztahují ke spravovanému majetku, jsou pověřeným zástupcům vlastníků kdykoliv k nahlédnutí
icon

Zastupování

 • zastupování ve všech záležitostech, které nám budou vlastníkem svěřeny v souvislosti se správou domu
 • veškerá činnost a služby správce jsou v souladu s pokyny a požadavky statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva
icon

Evidence

 • vedeme dokumentaci a evidenci související se spravovaným majetkem
 • vedeme evidenci vlastníků jednotek
 • vedeme evidenci počtu osob pro vyúčtování služeb tak, jak jsou nahlášeny vlastníkem jednotky
 • vedeme evidenci technického stavu domu včetně aktualizace technické dokumentace
 • vedeme evidenci plateb spojených se správou a provozem nemovitosti
 • evidenci a vyřizování korespondence, smluv, dalších dokladů
icon

Zajištění dodávek energií, médií a služeb

 • smluvně zajišťujeme dodávky všech energií a ostatních služeb nutných k provozu nemovitostí  – vody, plynu, el. energie, dodávku tepla a teplé vody, odvoz pevného domovního odpadu, úklid společných prostor, údržbu zeleně, domovnické práce – prohlídku domu a drobné údržbářské práce
 • kontrolujeme spotřebu a kvalitu dodávaných služeb, zajišťujeme odečty a kontrolu měřidel a připravujeme ostatní podklady pro rozúčtování nákladů a zálohových plateb
icon

Aplikace BYTASEN DOMOVNÍK

 • úkolem DOMOVNÍKA je šetřit Váš čas i peníze při komunikaci se správcem
 • díky němu se dostanete k podrobnějším informacím o Vašem domě kdekoliv a kdykoliv
 • nezáleží na tom, jestli jste zrovna v zaměstnání, doma na pohovce či někde na cestě – s DOMOVNÍKEM máte prostřednictvím Vašeho počítače, tabletu i mobilu vždy přehled o předpisu a stavu plateb, vyúčtování služeb, kontaktech na správce a důležitých dokumentech související s Vaší nemovitostí.
icon

Ostatní služby

Zajišťujeme:
 • právní servis zkušeného advokáta – vymáhání dluhů, právní spory v oblasti nemovitostí
 • daňový servis a služby daňového poradce
 • výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků
 • pojištění spravovaných objektů
 • úklidové služby, údržbu zeleně
 • domovnické práce – pravidelnou kontrolu domu a následné drobné údržbářské práce
 • provoz kotelen a dodávky tepla
 • konzultace ve všech otázkách souvisejících s provozem bytových domů i jiných nemovitostí