Nejčastější problémy

icon

Dluhy

Vymáhání dluhů, které vznikají v souvislosti s užíváním bytů, a nebytových prostor je významnou položkou správcovské činnosti. Správce podle pokynů (obvykle jde o shromážděním schválené příspěvky do fondu oprav, nájemné a zálohy na služby) předepisuje platby jednotlivým vlastníkům, nájemcům či uživatelům.  Dále zaznamenává platby, které těmto předpisům odpovídají. K poslednímu dni každého měsíce jsou tyto platby vyhodnoceny a tím vznikne – jsou-li neuhrazené předpisy - sestava dlužníků.  Statutární orgán společenství vlastníků nebo bytového družstva je o tomto přehledu správcem pravidelně informován.
Po vyhodnocení přehledu neplatičů jsou zasílány neplatičům upomínky. V řadě případů jde jen o zpoždění platby nebo náhodné opominutí a dlužník vše vyrovná. Pokud ne, následuje předžalobní upomínka ve smyslu zákona - s upozorněním, že neplacení má za následek finanční sankce (úroky z prodlení) a možnost soudního vymáhání. Prvořadá je snaha o jednání s dlužníkem, je také možné sepsat dohodu o splátkách, pokud se tak rozhodne vedení družstva či společenství vlastníků.

Pokud dlužník nereaguje, je možné zahájit na základě objednávky statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva soudní vymáhání dluhů – podat žalobu. Je na místě mít dobrého advokáta zběhlého v oblasti bytového práva, který Vás bude účinně zastupovat – je předmětem nabídky našich služeb ZDE. Samozřejmostí je zpracování podkladů pro právní kroky vedoucí k vymožení dluhů – přehledy dlužných částek, výpočet poplatků a úroků z prodlení, upomínek, smluv, atd.

 

icon

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu

Náklady na služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor platí každý vlastník či nájemník v předepsané či dohodnuté výši.
(pokud v domě existují), příp. podíl nákladů pro jiné domy nebo cizí odběratele (voda pro zalévání zahrad nebo větší opravy, příp. ztráty, el. energie pro zesilovače antén, tepelné zdroje apod.) jsou z celkových nákladů odečteny a vyúčtovány samostatně. Takto očištěné náklady pro byty jsou dále rozúčtovány:
  • Vodné a stočné (studená voda) je rozděleno mezi nájemce v poměru počtu osob a směrných čísel spotřeby vody ( počet osob domácnosti x počet měsíců x směrné číslo ) nebo podle pravidel uvedených v uzavřené dohodě s nájemci podle poměrových vodoměrů. Celková spotřeba i celkové náklady jsou uváděny za odběrné místo ( tj. dům nebo skupina domů s jedním hlavním vodoměrem na patě domu ).
  • Osvětlení společných prostor a úklid spol. prostor - náklady jsou rozúčtovány v poměru průměrného počtu osob užívajících byt v zúčtovacím období. Do nákladů osvětlení spol. prostor se zahrnují kromě nákladů za spotřebu el. energie a nájemného za elektroměry i náklady na opravy elektroinstalace spol. prostor jako opravy a výměny vypínačů, tlačítek, jističů a pojistek, osvětlovacích těles, zvonkových panelů, el. zámků a pod.
  • Náklady na úklid spol. prostor domu zahrnují kromě mzdy pracovníka i odvody daně, sociálního a zdravotního pojištění, náklady na úklidové prostředky a daň z přidané hodnoty.
  • Společná televizní anténa ( STA ) - náklady na provoz jsou rozúčtovány rovným dílem na každý připojený byt, a to i v případě, že nájemce odebírá televizní signál z jiného zdroje ( např. UPC ap. ).Do nákladů se zahrnují kromě spotřeby el. energie i revize a opravy zařízení STA.
  • Užívání výtahu - náklady na provoz jsou rozúčtovány v poměru počtu členů domácností od třetího nadzemního podlaží nahoru. Náklady zahrnují spotřebu el. energie, povinné revize, mazání, dozor výtahu a opravy výtahu ( kromě výměny podstatných součástí jako jsou hnací zařízení, kabina, vodící lišty a pod.).
  • Teplo a teplá voda – pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na ústřední topení (ÚT) a nákladů na poskytování teplé užitkové vody (TUV) mezi konečné spotřebitele stanoví vyhl. MMR č. 372/2001 Sb. Pokud došlo během zúčtovacího období ke změně ceny za GJ, je jednotková cena za GJ zprůměrovaná.
  • Teplo – vytápění – plocha rozhodná pro rozúčtování ÚT se dle vyhl. č. 372/2001 Sb. rovná podlahové ploše všech místností bytu (kromě lodžií a balkonů), vynásobené přepočtovými koeficienty, které zohledňují místnosti, v nichž je umístěno otopné těleso, a místnosti bez otopného tělesa, které s místnostmi s otopným tělesem přímo sousedí. Náklady na vytápění jsou rozúčtovány v poměru těchto ploch. Pokud jsou byty vybaveny indikátory tepla (rozdělovači topných nákladů – RTN), je dle podlahové plochy rozúčtována tzv. základní složka (40 % nákladů) a zbývající část (60 % nákladů), tzv. spotřební složka je rozúčtována úměrně výši náměrů těchto indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. U měřidel je ve vyúčtování v případě indikátorů tepla uveden součet již zkorigovaných dílků za byt. Údaje o odpočtech v jednotlivých místnostech jste obdrželi při odečtech na kopii odečítacího lístku. Teplo pro vytápění volných bytů je vyúčtováno majiteli domu.
  • Teplá voda - ohřev TUV – náklady na teplo k přípravě teplé užitkové vody se dělí na základní složku (30 %), která se rozúčtovává v poměru podlahových ploch všech místností v bytě kromě teras, balkónů a lodžií a spotřební složku (70 %), která je rozdělena poměrně podle náměrů bytových vodoměrů. Pokud vodoměry nejsou v bytech instalovány, je spotřební složka rozdělena podle průměrného počtu osob užívajících byt.
  • Vodné pro TUV - náklady na spotřebovanou vodu použitou k poskytování teplé užitkové vody jsou rozděleny v poměru náměrů na vodoměrech nebo počtu osob v případě, že vodoměry nejsou v bytech nainstalovány.